Silní rodiče - silné děti ®

Vítejte v metodickém a vzdělávacím centru kurzů

silní rodiče - silné děti ®

Naši podporovatelé a spolupracující organizace

 

INFORMACE K HISTORII A PRINCIPECH KURZU SILNÍ RODIČE – SILNÉ DĚTI ®

Spolková republika Německo

V roce 1979 požadovali zástupci DKSB, aby byly rodičům ze zákona zakázány tělesné tresty. Trvalo více než 20 let, než bylo v listopadu 2000 v německém Občanském zákoníku v § 1631, 2 zakotveno následující: 'Děti mají právo na výchovu bez násilí. Tělesné tresty, duševní újmy a jiné ponižující prostředky jsou nepřípustné.' Současně byly organizace na pomoc mládeži povinovány prostřednictvím doplňku Zákona o pomoci dětem a mládeži k tomu, aby 'rodičům ukázaly cesty, jak mohou být konfliktní situace v rodinách řešeny bez násilí.'

Tyto změny zákona byly dány ve známost obyvatelstvu pomocí kampaně pro veřejnost německého Spolkového ministerstva pro rodinu pod názvem 'Více respektu před dětmi'.

V rámci této kampaně obdržel Německý svaz na ochranu dětí /dále DKSB/ podpůrné prostředky pro své kurzy pro rodiče Silní rodiče – Silné děti® (dále SR-SD). Kurzem pro rodiče SR-SD mají být osloveni všichni rodiče. Cílem je posílit jejich výchovnou schopnost, podporovat je a zajistit platnost práv dětí v rodině.

Základy pro tuto 'cestu do výchovy bez násilí' byly přeneseny paní Paulou Honkanen-Schoberth z finského programu Mannerheim League for Child Welfare a tyto byly dále rozvíjeny. V místním svazu Aachen jsou kurzy pro rodiče nabízeny a zkoušeny od roku 1985.
Podpora německého Spolkového ministerstva pro rodinu v letech 2000-2002 umožnila vzdělání multiplikatorních trenérů a vedoucích kurzů a tím celoněmecké rozšíření této nabídky DKSB. Podpora je založena na usneseních schválených DKSB: „Pochopení a základy Násilí proti dětem“ a na „Standardech a principech pro praktickou činnost“.

Česká republika

Úmluva o právech dítěte se stala součástí právního řádu České republiky /Sb. Zák. 104/91/. Česká republika je Úmluvou vázána od 1. ledna 1993. Úmluva je rámcem a směrnicí české národní legislativy; je východiskem státní politiky vůči dětem; je základem pro rozvíjení morálních standardů; základní myšlenkou lidských práv jako je rovnost a výchova k toleranci a v neposlední řadě plnění článků Úmluvy je předmětem sledování a hodnocení OSN. Česká republika jako signatářská země je povinna učinit všechna zákonodárná, správní a jiná opatření pro naplnění jednotlivých článků Úmluvy o právech dítěte. V roce 2008 vešla v platnost vládní Strategie prevence násilí na dětech na léta 2008 – 2018 a byla připravena kampaň STOP násilí na dětech pro rok 2009.

Dobrovolnické centrum, z. s. (dále jen DC) navázalo spolupráci s DKSB v roce 2004. V první fázi seznamování obou organizací byly vzájemně představovány principy, hodnoty a vize služeb, které organizace naplňují. Spolupráci prohloubily také každoroční mezinárodní výroční konference českých, německých a polských partnerů. Společným tématem byla vždy ochrana dětí, mnohdy také reagující na aktuální problémy a témata ve společnosti.

V roce 2006 byl z Evropských fondů podpořen projekt „Přeshraniční výměna projektů a další vzdělávání odborníků v oblasti sociální práce podporující rodinu“, který ověřoval vhodnost programu Silní rodiče – Silné děti® pro české prostředí. Průběh a výsledky projektu sledovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) a zajímá se o aplikaci a první výsledky programu SR-SD v České republice.

Dobrovolnickému centru byla udělena licence pro realizaci a metodické vedení těchto kurzů v ČR. V roce 2016 byla licence prodloužena do roku 2022. Jsme tak jediná organizace v republice, která může kurzy metodicky podporovat, školit nové vedoucí rodičovských skupin apod.


Více informace o historii kurzu a jeho implementaci v ČR (*.pdf, 143 kB)


Německo / Česko v číslech:
 • Německo: 103 trenérů; 14 000 vedoucích rodičovských skupin; zasáhli 170 000 rodičů s cca 300 000 dětmi (údaj 2012).
 • Česko pilot: 2 trenéři; 15 vedoucích rodičovských skupin; zasáhli 170 rodičů s cca 310 dětmi (údaj květen 2014).

Počet realizovaných kurzů SR-SD® v ČR:
 • 2011: 7 (Ústí nad Labem, Kadaň, Klášterec n. O., Chomutov, Žatec) 72
 • 2012: 3 (Kadaň, Ústí nad Labem, Krupka) 34
 • 2013: 4 (Ústí nad Labem, Kadaň) 40
 • 2014: 4 (Ústí nad Labem, Krupka, Praha) 26
 • 2015: 5 (Ústí nad Labem, Kadaň, Krupka) 45
 • 2016: 5 (Ústí nad Labem, Kadaň, Krupka) 50
 • 2017: 2 (Ústí nad Labem, Kadaň, Krupka) 14
 • 2018: 7 (Ústí nad Labem, Kadaň, Krupka) 39

Pro kurzy pro rodiče SR-SD platí základní orientace:

Orientace dítěte: Dítě je subjektem s právy na vývoj, zajištění péče a ochranu.

Orientace rodiny: Rodina je primárním místem pro vývoj a získávání zkušeností dětí.

Orientace na okolní dění: Komplexnost životní situace rodin a vliv okolí na utváření rodinného života bude brán na zřetel.

A především orientace na zdroje: Podpora silných stránek rodičů a jejich participace (životní styl).

Z principů je třeba zdůraznit Dobrovolnost zájmu: Není možné návštěvu kurzu rodičům nařídit.

V kurzu pro rodiče je zprostředkován model navozující výchovy: rodiče si uvědomí svoji roli a zodpovědnost jako vychovatele a vedou a doprovázejí své děti – při zohlednění práv dítěte.

Tento model je vysvětlován, zkoušen a procvičován v pěti po sobě navazujících stupních:
 1. Objasnění představ o hodnotách a výchově v rodině.
 2. Upevnění identity jako vychovatele.
 3. Posílení sebevědomí a podpora vývoje dítěte.
 4. Stanovení jasných pravidel komunikace v rodině.
 5. Schopnost rozpoznat problémy a řešit je.

Spolu-odpovědni za úspěšnost kurzů pro rodiče jsou svým chováním vedoucí kurzů. Jejich chování má vycházet z respektu, pozornosti a uznání vůči všem členům rodiny a je pro zúčastněné rodiče modelem pro realizaci „navozující výchovy“.

Kurz je realizován v mnoha zemích po světě – např. v Rusku, Albánii, Švýcarsku, Jižní Koree atd.


Nabídka kurzů


Kurz Silní rodiče Silné děti

Kurz SR-SD
Organizuje: Rodinné centrum Mozaika, z.s.  
Kde se kurz koná: Rodinné centrum Mozaika, z.s., Lovosice
Termín: 19.září, 26. září a 3. října 2020 (Kurz obsahuje 12 lekcí rozložených do 3 dnů, v časech od 9:00 – 15:30)
Lektoři kurzu: Mgr. Petra Janatová, Mgr. Veronika Dembická, DiS.
Zájemci se mohou hlásit do zahájení kurzu nebo do naplnění kapacity.

Kurz je financován z prostředků MPSV - dotační program Rodina. Účastníci hradí pouze poplatek 500,- (za všechny 3 lekce),zahrnující materiály a drobné občerstvení.

Kontakt: sarka.pravdova@rcmozaika.cz, tel.: 725 371 327 

Kurz Silní rodiče Silné děti

Kurz SR-SD
Organizuje: Centrum pro rodinu Ovečka
Kde se kurz koná: Centrum pro rodinu Ovečka, Ústí nad Labem
Termín: 11.9. - 13.11. 2020
Lektoři kurzu: Mgr. Petra Janatová
Zájemci se mohou hlásit do zahájení kurzu nebo do naplnění kapacity.
Kontakt:

 

PRO RODIČE

Kurz Silní rodiče – Silné děti® je vzdělávacím a zážitkovým kurzem pro rodiče, budoucí rodiče či prarodiče pečující o vnoučata. Témata kurzu posilují rozvoj rodičovských kompetencí a výchovu bez násilí na dětech ve všech rovinách. Celkem 12 tématy provedou účastníky kurzu vyškolení lektoři.Motto kurzu:

Protože jak silný, statečný a vstřícný je rodič, tak silné je jeho dítě.

Kurz podporuje rodiče, aby byli takovou rodinou, ve které všichni rádi žijí, ve které dochází sice ke sporům, ale nikdo není ponižován, a kde jsou respektovány všichni členové rodiny a přirozené hranice.

Kurz posiluje sebevědomí rodičů, kteří dobře znají pro rodinu důležité hodnoty a chtějí rozšířit schopnost naslouchat, klást meze a vyjednávat.

SR-SD je preventivní nabídka, ne terapeutická skupina.

Rodiče se závažnějšími výchovnými nebo partnerskými problémy jsou iniciovány k tomu, aby navštívili poradenské zařízení.

Přihlásit se
můžete i vy!

ODBORNÍCI

Kurz Silní rodiče – Silné děti® je veden lektory, kteří musí být proškoleni certifikovanými trenéry. Veškerá školení nových lektorů probíhají po vedením Dobrovolnického centra, z. s.

V České republice jsou díky naší spolupráci s německým partnerem proškoleni zatím 2 národní trenéři – Ing. Lenka Venclová a Mgr. Stanislav Karas. Oba prošli výcvikem roce 2013 v Berlíně a v tuto chvíli mohou jen oni školit nové české lektory.

Základem pro školení nových lektorů a následně i rodičů je Příručka kurzu Silní rodiče – Silné děti®, která může být získána pouze v rámci tohoto školení. Školení probíhá zpravidla 2-3 dny a může zde být účastnický poplatek, který slouží především k uhrazení nákladů spojených s tiskem a přípravou Příručky ke kurzu. Po úspěšném zvládnutí školení, podepisuje každý absolvent dokument „Prohlášení o povinnostech - pro vedoucí kurzu pro rodiče programu Silní rodiče – Silné děti®.


Předpoklady pro vstup do kurzu pro nové lektory:

 • Vzdělání v pedagogicko-psychologické oblasti či sociální práci,
 • zkušenosti s prací s rodiči a
 • zkušenosti s prací se skupinami dospělých.

Kurzy pro rodiče jsou nabízeny a realizovány také v kooperaci s jinými zařízeními či organizacemi. Jednotné informační a propagační materiály dává k dispozici Dobrovolnické centrum, pod dohledem organizace DKSB.

Pokud se i vy chcete stát lektorem, kontaktujte nás. Prosíme o zaslání vašeho životopisu a motivačního dopisu.

Mgr. Lenka Venclová (*1980)

Vystudovala Fakultu humanitních studií v Praze, obor řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací. Pod záštitou Dobrovolnického centra, z. s. v Ústí nad Labem zpracovala publikaci "Olympiáda dětí a mládeže" v Ústeckém kraji. Lektorské činnosti se aktivně věnuje již od roku 2005, kdy vedla kurzy pro osoby se zdravotním postižením a pracovníky v sociálních službách.

Do programu "Silní rodiče - silné děti" je aktivně zapojena již od počátku v ČR. Prošla všemi běhy a má zkušenosti s různými cílovými skupinami. V roce 2013 se stala v ČR jedním z prvních trenérů "Silní rodiče - silné děti". V současné době pracuje na pozici inspektora kvality sociálních služeb a vyučuje na vysoké škole. Se svou rodinou žije v Krupce.


Mgr. Stanislav Karas

Psychoterapeut se zaměřením na rodinnou terapii, dále pracuje na pozici kouče a supervizora pro státní i soukromý sektor. V neposlední řadě pracuje jako lektor akreditovaných vzdělávacích kurzů.

Absolvoval dlouhodobé sebezkušenostní psychoterapeutické výcviky se zaměřením na systemickou rodinnou terapii (500 hodin), výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii SUR (500 hodin) a výcvik v systemické supervizi a koučování (500 hodin). Dále absolvoval výcvik v krizové intervenci a telefonické krizové intervenci a další četné kurzy pod vedením předních tuzemských lektorů.

S Dobrovolnickým centrem, z. s. v Ústí nad Labem spolupracuje již od roku 2004. Především jako supervizor pro sociální pracovnice nebo pro koordinátory v mentoringových dobrovolnických programech.Sám jako dobrovolník je členem Terénního psychosociálního týmu, který zasahuje při hromadných neštěstích.

Do programu „Silní rodiče – silné děti“ je aktivně zapojen již od jeho počátku v ČR.


AKCE


25. mezinárodní konference

Mezinárodní setkání rodin
Jubilejní 25. mezinárodní (česko-polsko-německá) konference proběhla dne 8. 11. 2018. v Ústí nad Labem. Společně se zahraničními partnery jsme se celý den v kongresovém hotelu v Clarion věnovali aktuálnímu tématu „Rodičovské kompetence.“ Prezentace jednotlivých přednášejících byly velmi inspirativní, k zamyšlení a ukázaly obrovský kus práce, kterou ve všech 3 zemích odvádíme na poli práce s dětmi, mládeží a rodinami. Děkujeme za podporu všem podporovatelům (EU: EEL, ČNFB, KÚÚK), dále za záštitu hejtmanovi Ústeckého kraje, panu Bubeníčkovi, všem prezentujícím, skvělé paní facilitátorce, neúnavným tlumočníkům, hotelu Clarion za skvělé služby, energické zpestření studiu Karima, fotografofi a všem přítomným hostům. Za rok na viděnou v Německu.

Dokumenty ke stažení:

Mezinárodní setkání rodin

Mezinárodní setkání rodin
26. května proběhla v rámci spolupráce Dobrovolnického centra  s DKSB velmi milá akce: Mezinárodní setkání rodin v Drážďanech. 

Jednalo se o jednu z aktivit zrcadlových projektů  těchto organizací, které podpořila EU a Euroregion Elbe-Labe.

Setkání proběhlo na dobrodružném hřišti Panama a počasí nám velmi přálo. Na mezinárodním setkání se potkaly rodiny z Ústí nad Labem, Drážďan, Aue a Breitenbrunnu. Česká výprava si pro německé rodiny připravila drobné překvapení v podobě dárečků, které reprezentovaly Ústí, ČR nebo jednotlivé rodiny. Po přivítání a občerstvení nás čekalo představení dětského cirkusu Sanro z Kinderschutzbund v Radebeulu. Následně byl program rozdělen na část pro děti a část pro rodiče. Rodičům se věnovala výborná lektorka Anett Zappe z Lipska, která vedla workshop o psychickém zdraví. Děti mezitím trénovaly akrobatické kousky.

Při obědové pauze jsme se nejen občerstvili, ale také aktivně prohlédli hřiště Panama. Kromě „klasického hřiště“ jsme se mohli blíže seznámit s místními zvířaty – králíky, kozami nebo koňmi. To byl zejména pro děti báječný zážitek.

Následně pokračoval workshop pro rodiče a děti secvičily sestavu, kterou na závěr s velkým nadšením a potleskem odprezentovaly všem přítomným. Některé děti překonaly opravdu samy sebe, čehož si velmi cením. Na závěr hlavní organizátorka Angela Lüken poděkovala všem organizátorům i rodinám a následně jsme se mohli spokojeně vrátit zpět do svých regionů.

Na akci se nás sešel obrovský počet - dohromady 57. Účastníci byli ve věkovém rozmezí 0 – 77 let. Ohlasy od rodiny byly velmi pozitivní a rády by se zúčastnily podobné akce zas.

Po celou dobu nám vydatně pomáhaly překonávat jazykové bariéry překladatelka Monika a dobrovolnice Sára, kterým za to děkuji, stejně jako všem rodinám, které se rozhodly volný den aktivně strávit při takovéto příležitosti. J

Na závěr si ještě dovolím se souhlasem jedné z našich maminek citovat část zpětné vazby, která mluví za vše J:

Nám se moc líbilo, já osobně byla nadšená. Bylo to hlavně o příjemném a milém setkání. Je vidět, že vstřícné přijetí, milá atmosféra, úsměvy lidí a jiné pozitivní emoce jsou základem pro to, aby se akce povedla a zanechala v lidech příjemné vzpomínky. Vůbec nezáleží na tom, kde jste, jak to tam vypadá, co materiálního zážitkově drahého vám kdo nabízí. Velmi se líbilo i mému synovi, což je velmi pozitivní zpětná vazba. Syn má totiž velký problém s přijímáním jakýchkoliv změn, aklimatizací do cizího prostředí. Vůbec jsem to nečekala, ale dokonce jedl i nabízené jídlo...!!! On jí totiž jen doma, "naše".  Sice se mě pořád ptal, jestli to může (ve smyslu, že mu to neublíží), jestli mu to bude chutnat, jestli je to stejný jako doma apod., ale už to, že si to vůbec vzal a pak dokonce i snědl, byl teda velký úspěch! A k dokonalosti to dovedl tím, že si nandal i tomatovou polévku, kterou by mi nikdy nesnědl ani doma, protože je z rajčat, které nejí! Takže za mě, Míšo, děkuji děkuji děkuji! :)“

Jen ještě dodám, že tento klučina byl jedním z těch, kteří se nejprve nechtěli do aktivit cirkusu ani zapojit, později se necítil na veřejnou prezentaci, ale vše jsme společně zvládli a byl stejně jako další děti v závěrečném představení za hvězdu.

KONTAKTDobrovolnické centrum, z. s.

Metodické a vzdělávací centrum
kurzu Silní rodiče – Silné děti ®

Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labemdcul@dcul.cz, www.dcul.cz

Kooperační partneři:
RADKA, z. s. (www.radka.kadan.cz)
Oblastní charita Ústí nad Labem (www.charitausti.cz)
Rákosníček Děčín, z. s. (www.mcrakosnicek.cz)
Spolek SILNÁ RODINA (www.silnarodina.cz)

Naši podporovatelé a spolupracující organizace